Home

[dendrite_page_heading page_heading_width=”80″[/dendrite_page_heading]

สเปซ แอนด์ โค

ด้วยแนวคิดของงานออกแบบที่เรียบง่ายและเป็นมิตร  เราจึงตั้งใจที่จะออกแบบทุกโครงการด้วยความใส่ใจในรายละเอียดตามปรัชญา ตั้งแต่การเลือกทำเล การออกแบบ การคำนึงถึงพื้นที่สีเขียว และรวมไปถึงงานบริการที่น่าพอใจ 

HIGHLIGHT PROJECT